Artikel 1:  Definities

 1. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon welke een overeenkomst aangaat met de uitgeverij betreffende de levering van diensten of producten.
 2. LM Publishers; de leverancier, hierna te noemen ‘de uitgeverij’. De natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht van de koper heeft aanvaard..
 3. Website:https://lmpublishers.nl

Artikel 2: Algemene Bepalingen

 1. Op alle door de Uitgeverij met toepassing van deze Leveringsvoorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing.
 2. De overeenkomst tot levering en afname komt tot stand door plaatsing van een bestelling via het bestelformulier op de website of per e-mail. Bestellingen worden per e-mail bevestigd.
 3. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen de Uitgeverij en haar afnemers.

Artikel 3: Prijzen en aanbiedingen

 1. Alle genoemde prijzen op de website zijn inclusief BTW, tenzij anders is vermeld. De BTW op boeken bedraagt 6%.
 2. Alle aanbiedingen op deze website zijn onder voorbehoud van prijs, uitvoering leverbaarheid en levertijd. Alle gegevens zijn gebaseerd op laatst bekende informatie. De Uitgeverij is gerechtigd achteraf de opgegeven prijzen aan te passen.
 3. Alle aanbiedingen van de Uitgeverij zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald, dan wel anderszins is overeengekomen met koper.

Artikel 4: Leveringen en betaling

 1. De door de Uitgeverij opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
 2. Levering vindt plaats in Nederland tenzij anders is overeengekomen en geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de goederen gereed zijn voor verzending aan koper.
 3. Aflevering van goederen geschiedt voor risico van koper op het laatst bekende adres van koper, zoals geregistreerd in de database van de Uitgeverij.
 4. De Uitgeverij is gerechtigd verzend- en administratiekosten in rekening te brengen.
 5. Bestellingen die uit meerdere producten bestaan kunnen door de Uitgeverij in delen worden geleverd en gefactureerd, waarbij éénmalig verzend- en administratiekosten worden berekend.
 6. De Uitgeverij is gerechtigd haar leveringsverplichting aan koper op te schorten indien deze nog enige betalingsverplichting heeft aan de Uitgeverij,
 7. Betaling van facturen dient te geschieden op de wijze en binnen de termijn zoals vermeld op de factuur. Betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum.
 8. Wanneer de factuur onbetaald blijft, ook na betalingsherinnering en schriftelijke aanmaning, draagt LM Publishers de vordering over aan een Incassobureau. Het te betalen bedrag wordt in dat geval verhoogd met de wettelijke rente, incassokosten en € 42,50 aan bureaukosten.
 9. Alle door de Uitgeverij krachtens overeenkomst aan koper geleverde goederen blijven eigendom van de Uitgeverij totdat alle bedragen die koper verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde goederen zijn voldaan.

Artikel 5: Reclames en aansprakelijkheid

 1. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient koper de Uitgeverij daarvan binnen zeven werkdagen na ontvangst schriftelijk of per e-mail in kennis te stellen.
 2. Indien is aangetoond dat de goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Uitgeverij de keuze de betreffende producten na retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 3. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de goederen onbeschadigd zijn. De kosten voor deze retourzendingen zijn voor rekening van koper, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6: Overige bepalingen

 1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend van kracht indien vooraf overeengekomen tussen de Uitgeverij en koper.
 2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en/of een leveringsovereenkomst met de Uitgeverij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.